Podmínky facebookové soutěže

PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE na Facebooku

Základní pojmy

1. Pořadatel:

Pořadatelem reklamní soutěže je společnost : AGRO CS a.s., č. p. 265
552 03 Říkov, IČ: 64829413, Společnost je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1316. (dále jen "Pořadatel").

2. Koordinátor je společnost:

eBRÁNA s.r.o., Staňkova 1322, 530 02 Pardubice, IČ: 25984764, Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 18715. (dále jen "Koordinátor").

3. Soutěž:

Je o NATURA přírodní pomocníky v boji proti škůdcům a plísním v hodnotě 450 Kč, slovy čtyřistapadesátkorun, společnosti AGRO CS a.s. Konkrétně se jedná o 1x NATURA Rock Effect 100ml, 1x NATURA Bylinková směs na plísně, 1x NATURA Na padlí.

4. Doba platnosti:

Soutěž probíhá na facebookových stránkách Pořadatele v období od 1. 5. 2023 do 31. 5. 2023 včetně, na území České republiky. Celkem jeden měsíc. Vyhlašování výher a výherců proběhne do šesti dnů od ukončení soutěže, přesně tedy 6. 6. 2023.

5. Facebookové stránky:

Facebookovou stránkou Pořadatele je stránka Agronatura.cz: https://www.facebook.com/Agronaturacz-102816787949795/

6. Účastník:

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky (dále také „Účastník"). V případě účasti osoby mladší 18 let je nutný písemný souhlas zákonného zástupce.

7. Výherce:

Účastník, který splní podmínky soutěže uvedené v soutěžním příspěvku. Celkem 10 výherců. V případě, že se výherce o svou výhru nepřihlásí do 7 pracovních dnů od vyhlášení soutěže, Pořadatel vybere jiného výherce.

8. Výhra: 

1.–10. místo: Balíček NATURA pomocníků v boji proti škůdcům a plísním v hodnotě 450 Kč, slovy čtyřistapadesát korun. Výherní balíček se skládá z následujících produktů: 1x NATURA Rock Effect 100ml, 1x NATURA Bylinková směs na plísně, 1x NATURA Na padlí.

9. Oznámení o výhře:

Je informace zveřejněná v podobě příspěvku na Facebookové stránce Pořadatele. Výherci si následně budou muset o výhru napsat Pořadateli do zpráv na Facebooku.

Všeobecná ustanovení

1. Účastník nemůže vyhrát opakovaně.

2. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k Pořadateli či ke společnostem podílejícím se na zajištění této soutěže včetně všech společností, jež jsou členem stejného koncernu jako Pořadatel (včetně ovládající osoby, přímo nebo nepřímo ovládaných osob a osob přímo nebo nepřímo ovládaných stejnou ovládající osobou).

3. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni Účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto Pravidlům nebo je poruší. Pořadatel je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech Účastníků, u nichž je dáno důvodné podezření, že v soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Vyloučením ze soutěže ztrácí Účastník nárok na předání Výhry, a to bez náhrady.

4. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované Výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání Výher v případě, že Výhry nebude mít v příslušnou dobu k dispozici tak, aby mohly být Výhercům předány náhradním způsobem; dále si Pořadatel vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně práva v odůvodněných případech změnit pravidla této soutěže včetně doby její platnosti či soutěž ukončit.

5. Výhry v této soutěži nelze směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné Výhry, než která je Pořadatelem stanovena.

6. Účast v soutěži ani Výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.

7. Pořadatel zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou zatíženy Výhry v souladu s příslušnými právními předpisy.

8. Hodnota výhry nepřevyšuje 10.000,- Kč. V případě, že by celkový úhrn cen jednotlivého výherce z obdobných soutěží převyšoval 10.000,- Kč v kalendářním roce, upozorňujeme na daňovou povinnost výherce vyplývající ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.

9. Správu Registračních údajů zajišťuje Pořadatel.

Reklamace v rámci soutěže

1. Reklamace mohou být podány prostřednictvím internetu na webové stránce www.agronatura.cz pomocí formuláře v kontaktu nebo podány poštou na adresu sídla Pořadatele s nápisem na obálce "soutěž květen 2023 – stížnost".

2. Všechny reklamace týkající se soutěže budou řešeny Pořadatelem ve lhůtě třiceti dnů po obdržení písemné stížnosti.

Ochrana osobních údajů

1. Účastí v soutěži každý Účastník:

a) dává Pořadateli a Koordinátorovi v souladu se zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, souhlas ke zpracování osobních údajů s použitím své e-mailové adresy a telefonního čísla, za účelem navázání kontaktu s Účastníkem v průběhu soutěže a rovněž pro účely zasílání obchodních sdělení, informací o průběhu této soutěže a informací o dalších marketingových akcích Pořadatele;

b) Účastník zároveň vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a jenom k výše uvedeným účelům zpracovávány i prostřednictvím Koordinátora. Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje Účastníka. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla Pořadatele, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění, tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je doplnit, opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na vysvětlení, právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním správce nebo zpracovatele porušeno právo Účastníka na lidskou důstojnost, na ochranu osobní cti, dobré pověsti či právo na ochranu jména. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení a má za následek vyloučení Účastníka z další účasti v soutěži, včetně ztráty nároku na předání Výhry, bude-li doručeno před jejím předáním;

c) stane-li se Výhercem, dává Pořadateli, v souladu s ust. § 84 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených Pořadatelem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním Výhry (dále jen "snímek") pro komerční účely na všech komunikačních médiích, bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje Pořadateli tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení, a může jej kdykoli odvolat. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým Pořadatel snímek v souladu s jeho určením poskytne.

Závěrečná ustanovení

1. Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto Pravidel, který může být ve zkrácené verzi komunikován na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato Pravidla jsou v rámci soutěže považována za jediná úplná a konečná.

2. Úplná Pravidla soutěže jsou po celou dobu její platnosti k dispozici na webových stránkách agronatura.cz. Účast v soutěži je dobrovolná a Účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly.

3. Registrací do soutěže Účastník potvrzuje, že se seznámil s těmito Pravidly, plně jim porozuměl a souhlasí s nimi.

4. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli doplnit či změnit tato Pravidla. Všechny změny Pravidel budou účinné jejich zveřejněním na webových stránkách agronatura.cz, neurčí-li Pořadatel jinak. Pokud Účastník či Výherce po zveřejnění změn v Pravidlech nezruší svou Registraci způsobem v těchto Pravidlech uvedeným, má se zato, že s novým zněním Pravidel souhlasí a je jimi vázán.

5. Tato Pravidla, Soutěž a právní vztahy mezi Pořadatelem a Účastníky se řídí právním řádem České republiky.

6. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, spravována nebo přidružena k sociální síti Facebook.

7. Společnost Meta Platforms, dříve Facebook Inc., neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani odpovědi na stížnosti nebo podněty soutěžících.

Prohlášení koordinátora

1. Společnost eBRÁNA s.r.o. se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v objednávce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

2. Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

3. Nejsme zodpovědní za to, jak objednatel naloží s materiály a daty, které získá pomocí soutěže. Za to, jak bude s materiály naloženo, si odpovídá sám objednatel. Objednatel zodpovídá za všechny právní a jiné povinnosti spojené s provozem aplikací a organizací soutěží, které podléhají legislativě státu, ve kterém jsou provozovány.

V Říkově dne 28. 5. 2023

ANCHOR_TOP_TITLE

Web, kterým prorůstají cookies

Vstupte do našeho zdravého kousku ráje, který chrání cookies. Malé soubory cookies se starají o to, aby byl plně funkční. Volitelné cookies zajišťují to, aby webový obsah vzkvétal dle vašich představ. Dovolíte jim oddělovat semínka od plevele a poskytovat vám tak komfortní prohlížení webu prorostlého tím, co vás skutečně zajímá? Stačí jedno kliknutí. Podívat se, jak se starat o růst webu.

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Podívat se, jak se starat o růst webu.